TASAWUF

TASAWUF Pengertian Tasawuf Secara Etimologi Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tashawwafa, yatashawwafu, tashawwufan. Ulama berbeda pendapat …